Kulüp Kurma Yönergesi ve Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar 
 
Amaç 
1.Madde: Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin bireysel, 
toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, onları araştırıcı ve sorgulayıcı niteliklere 
sahip  kişiler  olarak  yetiştirebilmek,  boş  zamanlarını  iyi  değerlendirerek  sosyal 
gereksinimlerine  katkı  sağlamak  amacıyla  öğrenci  platformunun  oluşturularak,  kulüp  ve 
topluluklarının kurulmasını ve çalışma ilkelerini düzenlemektir. 
 
Kapsam 
2.Madde: Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen  Üniversitesi'nde kurulan öğrenci platform, 
kulüp veya topluluklarının bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapacakları 
etkinlikleri ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.  
 
Dayanak 
3.Madde: Bu  yönerge,  2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  47.  Maddesi  ve 
“Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi  Uygulama 
Yönetmeliği”nin 5, 15, 16 ve 17. maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.   
 
Tanımlar 
4.Madde: Bu yönergede geçen;  
a) Rektörlük: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünü, 
b) Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyonu  Başkanlığı: Öğrenci  platform,  kulüp  veya 
topluluk faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için her dört yılda 
bir Rektörlük tarafından görevlendirilecek, dört öğretim elemanı ve Öğrenci Konseyi 
Başkanından oluşan ve Rektör tarafından akademik bir üyenin komisyon başkanı 
olarak görevlendirdiği öğrenci faaliyetlerini programlayan ve yürüten komisyonu, 
c) Öğrenci Platform, Kulüp veya Topluluğu:  Ağrı İbrahim Çeçen    Üniversitesi 
öğrencilerinin  öğrenimleri  boyunca  bilimsel,  sosyal,  kültürel,  sanatsal  ve  sportif 
alanlarda etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grupları, 
d) Platform: Benzer amaç ve faaliyetler için kurulan kulüp ve toplulukların üst 
yapılanmasını, 
e) Platform Başkanı: Benzer amaçlı kulüp ve topluluk danışmanları arasından seçilen 
ve o platformu temsil eden başkanı, 
f) Akademik Danışman:  Kulüp veya topluluk üyelerinin oy  birliği ile  seçtikleri  ve 
faaliyetleri  beraber  yürütmeyi  planladıkları  çalışmalarından  sorumlu  öğretim 
elemanını, 
g) Akademik  Birim  Amiri:  Öğrenci  kulüp  veya  topluluklarının  akademik 
danışmanlarının bağlı bulundukları eğitim-öğretim biriminin amirini, 
h) Kulüp veya Topluluk Yönergesi: Kulüp veya topluluğun amaçlarını, hedeflerini ve 
çalışma esaslarını belirten yönergesini, 
i) Kulüp veya Topluluk Çalışma Komisyonları:  Kulüp veya topluluklara yardımcı
olmak amacıyla yürütme kurulunca oluşturulan yan kurulları,    
j) Genel Kurul: Bir kulüp veya topluluğun aktif üyelerinin oluşturduğu kurulu, 
k) Yönetim Kurulu:  Genel  Kurulda aktif üyelerin oylarıyla kulüp ve toplulukların 
sevk ve idaresi için seçilen kurulu, 
l) Denetleme  Kurulu:  Genel Kurulda aktif üyelerin oylarıyla denetim için seçilen 
kurulu, 
m) Aktif ve Pasif Üye: Kulüp veya topluluk yönerge hükümlerine uyan ve yapılan en 
az iki faaliyete katılanlar aktif üyeyi; yeni katılan, faaliyetlere katılmayan veya yönerge 
hükümlerine uymayan üyeler de pasif üyeyi,   
n) Üyelik Aidatı:  Kulüp veya topluluklara üyelik kaydında  Öğrenci Faaliyetleri 
Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenen giriş aidatı tutarını, 
o) Geçici Yönetim: Kulüp veya topluluğun kuruluşunda yer alan, görevleri genel kurul 
yapılıncaya kadar devam eden yürütme kurulu ve akademik danışmanı, 
p) Öğrenci  Konsey  Başkanlığı:  Ağrı  İbrahim  Çeçen  Üniversitesi  öğrencilerinin 
seçtiği ve tüm öğrencileri temsil eden başkanlığı, 
r) Tüzük:  Öğrencilerin  amaç  ve  faaliyetleri  özel  her  kulüp  veya  topluluk  için 
hazırlayacakları tüzüğü, 
ifade eder. (EK-1) 
 
Esaslar 
5.Madde: Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyonu,  bu  yönerge  ile  belirlenen  faaliyetlerini 
aşağıdaki esaslara göre yürütür.  
a) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde faaliyet göstermek için kurulan öğrenci kulüp 
veya toplulukları, bağlı oldukları platform içinde çalışmalarını bu yönergeye göre 
yürütürler.  
b) Rektörlük, bu çalışmalarla ilgili yetki ve görevlerini, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı  kararlarıyla,  Akademik  Danışmanlar  ve  Sağlık-Kültür  ve  Spor  Daire 
Başkanlığı aracılığı ile yürütür.   
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonun Teşekkülü, Yetki ve Görevleri 
 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu 
6.Madde: Rektörlüğün  akademik/öğrenci  (konsey  başkanı)  gibi  ilgili  alanlardan 
belirleyeceği 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur ve 4 yıl süre ile göreve başlayan komisyon üyeleri 
ayda en az iki defa salt çoğunlukla toplanarak çalışır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 
           
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Başkanlığı’nın Görevleri 
7.Madde: Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Başkanlığı’nın Görevleri şunlardır: 
a)  Öğrenci  kulüp  ve  topluluklarının  faaliyetlerini  2547  Sayılı  Kanunda  belirtilen 
Yükseköğretim amaçlarına ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak ve denetlemek,  
b)  Öğrencilerin  ders  dışı  bilimsel,  sosyal,  kültürel  ve  sportif  faaliyetlerinin 
yürütülmesine esas teşkil eden bir veya iki dönemlik faaliyet planını tüm platform 
başkanı ve akademik danışmanlardan talep etmek,    
c) Program içinde yer alan faaliyetleri denetlemek ve her öğrencinin yapılan tüm 
faaliyetlere katılımı için, ilgili en az bir öğrenci kulübü ile ilgilenmesini sağlayıcı 
tedbirleri almak,  
d) Kulüp ve topluluğun yapacağı etkinlik için katılım paylarını ve üyelik için giriş 
aidatını belirlemek,
e) Öğrenci  kulüp  ve  topluluklarının  faaliyetlerine  maddi  destek  için  sponsorluk 
anlaşmaları yapmak veya izin vermek, 
f) Kulüp ve toplulukların etkinliklerde yapacakları gelir ve giderlerin uygunluğunu 
Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile birlikte değerlendirmek,  
g)  Öğrencilerin faaliyetlerini yönlendirmek amacı ile öğrenci kulüpleri kurulmasını 
önermek,  
h) Öğretim  elemanları  içinden  kulüp  ve  topluluklara  danışman  sağlamak, 
görevlendirilmesini Rektörlüğe sunmak, 
i) Öğrenci kulüp ve topluluklarının  yapacakları faaliyetleri, ilgili uygun paydaşları ile 
beraber yapmalarını sağlamak, 
j) Kulüp ve toplulukların hazırladıkları en  az bir dönemlik faaliyetleri  değerlendirerek 
uygunluğunu karara bağlamak, 
k) Kurulması istenen kulüp-topluluk önerilerinin değerlendirilmesinde ilgili birim veya 
disiplinlerden görüş almak,  
l) Öğrenci  kulüp  ve  topluluklarının  faaliyetlerindeki  problemlere  çözüm  bulmak, 
gerekirse kulübün faaliyetlerine son verilmesini Rektörlüğe önermek, 
m) Öğrenci  Konsey  Başkanlığının  planladığı  veya  önerdiği  tüm  faaliyetleri 
değerlendirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,  
n) Üniversitenin öğrenci faaliyetleri için  tahsis ettiği saha, salon, oda  ve diğer araç ve 
gereçlerin en yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, 
o) Üniversite akademik, idari ve öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine göre hareket 
etmek,  
p) Öğretim yılı sonunda öğrenci faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp Rektörlüğe 
sunmaktır. 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kulüp ve Toplulukların Kurulması, Yönerge ve Üyelik İşlemleri 
 
Kulüp ve Toplulukların Kurulması 
8.Madde: Öğrenci kulübü veya topluluğunun kurulabilmesi için; 
a) Kulüp  veya  topluluk  kurmak  isteyen  öğrenciler  ilgi  alanları  doğrultusunda 
faaliyetlerde  bulunabilmek için öngörülen kabul  yazısı alınmış akademik danışman 
adayının adı, geçici yönetim kurulu  ile üyelik koşullarına  uyan  en  az  yedi  kurucu 
üyenin bulunduğu 40 kişilik üye listesi, Ek.1’de  belirtilen  belgeler  de  tamamlanarak 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na iletilir. 
b) Bu  başvurular  akademik  birim  yönetimi  ve  Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyon 
Başkanlığı  tarafından  incelenip  değerlendirildikten  sonra  Öğrenci  Faaliyetleri 
Komisyon  Başkanlığı  tarafından  kurulması  uygun  görülen  kulüp/topluluklar, 
Rektörlüğün onayına sunulur.  
c) Faaliyetlerine devam eden kulüp veya topluluklarla benzer ad, amaç ve faaliyet alanı 
olan yeni bir kulüp veya topluluk kurmak için başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından reddedilir. 
d) Kulüplerde/topluluklarda,  Üniversitenin  akademik  veya  zorunlu  hallerde  idari 
personelinden  en  az  bir  danışman  olması  gereklidir.  Kulüplerin/toplulukların 
danışmanlarını başvuru belgelerinde belirtmesi gerekmektedir.  
e) Kulüp/topluluk  isimlerinin  Türkçe  olması  tercih  edilir.  Kurulan 
kulüplerin/toplulukların adının başında “Ağrı  İbrahim Çeçen  Üniversitesi” ibaresi 
olması zorunludur. Öğrenci kulübünün/ topluluğunun adı, faaliyet alanını yansıtacak 
nitelikte olmalıdır.  
f) Kuruluşuna izin verilen kulüp veya topluluklar, belirtilen amaca uygun  olarak ilgili
 platform içinde faaliyetlerini sürdürürler.  
g) Her kulüp veya topluluk yönergesini  kendisi hazırlar. Bu yönergeler  Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna ters düşen hükümler içeremez.  
h) Kulüp  veya  toplulukların  sekreterlik  hizmetinin  sağlanmasından  kulüp  veya 
topluluk başkanı ve akademik danışmanın bağlı bulunduğu fakülte / yüksekokul / 
devlet konservatuvarı /  yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri ile Öğrenci 
Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’nın yazı işleri sorumludur. 
i) Kulüp ve topluluklar,  yönetim ve işleyiş faaliyetlerini bu  yönerge ve  tüzükte 
belirlenen hükümlere göre yapar.  
 
Platform Başkanı ve Akademik Danışmanların Atanması ve Görevleri 
9.Madde: Platform  başkanlarının  belirlenmesi;
A) Platformu  oluşturan  kulüp/topluluk danışmanlarının kendi aralarından seçtikleri  bir  aday,  platform başkanı ve bir de  yardımcısı 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’ nın kararı ile görevlendirme için, Rektörlük onayına 
sunulur. 
B) Akademik danışman adayı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanları 
arasından platform başkanı, kulüp veya topluluk yönetim kurulunun teklifi, danışman adayının 
yazılı isteği,  ayrıca akademik danışmanın bağlı bulunduğu akademik birimin  ve  Öğrenci 
Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’ nın kararı ile görevlendirme için Rektörlük onayına sunulur.  
C) İstifa  etmemiş  ancak  Üniversite  dışında  uzun  süreli  görevlendirilmiş  olan  akademik 
danışmanın durumuna öğrenci faaliyetleri komisyonu karar verir. Uygun görmesi halinde 
değişiklik için Rektörlüğe öneride bulunur. 
D) Platform Başkanı ve Akademik Danışmanların Görevleri şunlardır: 
a)  Kulüp veya toplulukların kuruluş amacının gerçekleşmesi için ilgili yönerge  ve 
çalışma programlarının hazırlanmasından sorumlu olmak, 
b) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini yapmak, 
c)  Kulüp veya topluluktaki öğrenciler ile toplanmak, onları yönlendirmek  ve yapılan-yapılacak olan çalışmaları değerlendirmek, 
d) Kulüp veya topluluk çalışmalarında öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye 
teşvik etmek ve destek olmak, 
e) Kulüp veya topluluk çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine etmek, 
f)  Bu yönergede geçen genel ilkeler çerçevesinde, kulüp veya topluluk çalışmalarını 
denetleyerek, yürütülmesinden sorumlu olmak, 
g)  Rektörlük tarafından düzenlenecek akademik danışman toplantılarına katılarak, 
kulüp  veya  topluluklar  arasında  anlayış  ve  işbirliğinin  sağlıklı  bir  şekilde 
yürütülmesine katkıda bulunmak, 
h) Her faaliyet sonunda faaliyet raporunun hazırlanarak Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı’ na sunulmasından sorumlu olmak, 
i) Kulüp/topluluk  üyelerinin  faaliyetlere  katılımlarını  değerlendirerek  aktif-pasif 
üyelikleri belirlemek, 
j)  Platform başkanı olarak,  en az yılda iki defa kulüp-topluluk danışmanları ve/veya 
başkanları ile toplanarak faaliyet planlarını değerlendirmek. 
 
Kulüp ve Topluluklara Üyelik  
10.Madde: Kulüp ve topluluklara üye olmak için geçerli temel esaslar şunlardır: 
a) Öğrenci kulüp veya topluluklarının çalışmalarına kendi isteği ile katılmak isteyen 
Üniversite’nin  bütün  fakülte,  yüksekokul,  meslek  yüksekokulu  ve  enstitülerinde 
okuyan öğrenciler üye olabilirler. 
b) Üyelik için; Ek.1  de  belirtilen  belgeleri  hazırlayarak,  giriş aidatı veya katılım payı 
makbuzu  ile  Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’  nın kayıt bürosunda kayıt 
işlemi tamamlanır. Öğrenciler birden fazla kulüp veya topluluğa üye olabilirler.   
 
c) Öğrenci, ilgili kulüp veya topluluklara başvuruda bulunduktan sonra pasif üye olarak 
kabul edilir.  
d) Aktif  üye  olunması  ise  üyenin  bir  öğrenim  yılı  içinde  kulüp  veya  topluluk 
çalışmalarında etkin olarak görev almasına ve genel kurullara katılmasına göre kulüp 
veya topluluk yönetim kurulu tarafından belirlenir ve akademik danışmanın onayı ile 
kesinleşir. 
e) Öğrencilerin katılabilecekleri kulüp veya topluluklar, her ders yılı başında Öğrenci 
Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından ilan edilir. 
f) Seçilme hakkına sadece aktif üyeler sahiptir.  
g) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli öğrenci kulüp veya 
topluluklarına üye olamazlar. 
h) Üniversite tarafından uyarma cezası dışında bir disiplin cezası verilen veya her 
hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan öğrenciler kurucu üye olamaz ve idari 
kurullarda yer alamazlar. 
 
Üyeliğin sona ermesi 
11.Madde:
a) 
Kulüp veya topluluklarına üye olan öğrenciler diledikleri zaman gerekçe 
göstermeksizin üyelikten çıkabilirler. Ayrılma dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşması ve ilgili 
platform kararı ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığına bildirilmesi ile üyelik hakları 
düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse kulüp veya topluluklara alınma koşullarını yerine 
getirmek zorundadır. 
b) Yönetim Kurulu kulüp veya topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya 
da disiplin cezası veya  adli  ceza  alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar 
yönetim  kurulunun  oy  çoğunluğu  ile  alınır,  akademik  danışman,  Öğrenci  Faaliyetleri 
Komisyon Başkanlığı onayı ile kesinleşir. 
 
Kulüp ve Toplulukların Feshi 
12.Madde:
a)
Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyon  Başkanlığı’nın  incelemesiyle,  amaçları 
doğrultusunda  faaliyet göstermeyen veya 2 yıl süresince hiçbir  faaliyette  bulunmayan  ve 
kurum tüzel kişiliğinin maddi ve manevi zararına neden olan platform, kulüp veya topluluklar 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’nın fesih teklifi ile Rektörlük onayına sunulur.  
b) Kulüp ve Toplulukların  Genel  kurulunda  üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile 
feshedilebilir. 
   
Seçimler 
13.Madde:
a) 
Kulüp veya topluluklar,  iki yıllık süre için,  eğitim-öğretim yılı başında 
seçimlerini  1  Kasım’a  kadar  yenilerler.1 Kasımdan sonra Kulüp ya da topuluk kurulamaz 
Kulüp  veya  topluluk  üyelerinin  2/3’ünün  Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyon  Başkanlığı’na 
başvurusu ile danışman değişikliği ve olağanüstü seçim talebinde bulunabilirler. 
b) Kulüp veya topluluklar seçim kararını 15 gün önceden Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar ve bu tarihten itibaren aktif olmayan üyeler seçime 
katılamazlar. Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı  gerek görürse seçimde gözlemci 
görevlendirebilir.  Seçimle  ilgili  herhangi  bir  sorun  olması  halinde  Öğrenci  Faaliyetleri 
Komisyon Başkanlığı tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kulüp ve Toplulukların Çalışma Esasları 
     
Kulüp ve Topluluk Faaliyetleri 
14.Madde: Kulüp veya toplulukların  yapacakları faaliyetlerde  geçerli temel esaslar 
şunlardır: 
a) Kulüp ve topluluklar yönergelerinde belirtilen amaçları doğrultusunda  faaliyette 
bulunurlar. 
b) Kulüp veya topluluk tarafından gerçekleştirilmek istenilen faaliyetler, kulüp veya 
topluluk  yönetim  kurulu,  akademik  danışmanı  ve  akademik  danışmanın  bağlı 
bulunduğu akademik birimin amirinin oluru ile Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna 
iletilir ve Komisyonca karara bağlanır. 
c) Kulüp veya topluluklar düzenleyecekleri her türlü faaliyet için, hazırladıkları tüm 
duyuru belgelerinde; 
1) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin adı ve amblemini usulüne uygun bir şekilde 
bulundurmak zorundadır.  
2) Yapılan  faaliyetlerle  ilgilenen  sponsor  firmalarla  yapılmış  bir  sözleşme 
bulunmadıkça ticari logo, reklam vb. bilgi içeremezler. 
3) Akademik danışmanın sorumluluğunda hazırlanan duyuru belgeleri, Öğrenci 
Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’nın onayı ve  ilgili  birim  aracılığıyla üniversite 
içerisinde duyurulur. 
4) Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’nın izin vermediği ve Sağlık-Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı’nın onaylamadığı bir  duyurunun  asılması  ve  faaliyetin 
yapılması halinde ilgililer hakkında disiplin yönetmeliği gereğince işlem yapılır. 
5) Gelir  ve  gider  hesapları  ile  ilgili  raporları  Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyon 
Başkanlığı’na sunarlar. 
d) Kulüp veya topluluklar düzenleyecekleri gezilerde gezi amacını, tarihini, saatini, 
gidilecek  yerin  ayrıntılı  bilgisini,  katılımcıların  listesini,    kendi  istekleriyle 
katıldıklarını  bildiren  imzalı  bir  dilekçeyle  Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyon 
Başkanlığı’na bildirmek zorundadır.  
e) Kulüp  veya  topluluklar  gerçekleştirdikleri  sosyal,  sportif  ve  bilimsel  içerikli 
(sempozyum  konferans,  panel  vb.)  tüm  faaliyetlerde  temin  edilen  katkıların 
ayrıntılarını ve yapılan sözleşmeleri, faaliyet sonunda Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı’na bir rapor halinde sunmak zorundadır.  
 
Kulüp veya Topluluk Tüzükleri 
15.Madde: Her kulüp veya topluluk kendi amaç ve hedeflerine yönelik bir tüzük hazırlar. 
Kulüp veya topluluk tüzükleri bu yönerge maddelerine aykırı hükümler içeremez.    
          
Genel Kurul, Görevleri ve Çalışma Esasları 
16.Madde:
A) 
Kulüp  veya  toplulukların  en  yetkili  karar  organı  olup  kulüp  veya 
toplulukların aktif üyelerinden oluşur. 
B) Kulüp veya toplulukların üyelerinin  salt çoğunluğu ile her yıl 1 Kasım’a  tarihine 
kadar  önceden belirlenen yer ve saatte olağan veya olağanüstü olarak programlı toplantılar 
yaparak gelecek iki yıllık dönemin yönetim ve çalışma stratejilerini belirlerler.  
C) Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulda 
gözlemci bulundurabilir. 
D) Genel Kurulun Görevleri şunlardır: 
a) Kulüp veya topluluk yönerge  ve yönetmeliğini onaylamak, değişiklik önerilerini 
görüşüp karara bağlamak, 
b)   Eğitim-öğretim yılı başında etkinlik programlarını onaylamak,  yıl  sonunda  ise 
dönem  sonu  raporunu  ve  denetleme  kurulunun  raporlarını  incelemek  ve  karara 
bağlamak.  
E) Genel Kurulun Toplantıları 
a) Kulüp veya topluluk üye sayısı, kuruluşta öngörülen en az üye sayısına ulaşılmadan 
veya en az üye sayısının altına düştüğünde genel kurul toplantısı yapılamaz. 
b) Bir öğrenim yılında genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile 
toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  
c) Olağanüstü  toplantılar  kulüp  veya  topluluk  üye  sayısının  2/3’ünün  Öğrenci 
Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na yazılı teklifi ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı’nın olumlu kararıyla genel kurul olağanüstü toplanır. 
d) Kulüp  veya  topluluklar  olağan  ve  olağanüstü  toplantılarını  ve  gündemlerini 
üyelerine en az bir hafta önceden duyurur. 
 
Yönetim Kurulu Görevleri ve Çalışma Esasları 
17.Madde:
A) 
Kulüp veya topluluk yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 
beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kararlar salt çoğunlukla alınır. 
B) Kulüp veya toplulukların yönetim kurulları yapılacak faaliyetlerle ilgili veya diğer 
amaçlarla aldıkları tüm kararları Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na sunar. 
C) Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır: 
a) Kulüp veya topluluklar ilk toplantısında kendi aralarında başkan, başkan yardımcısı, 
genel sekreter seçer. Başkan, kulüp veya topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden 
sorumludur. Genel sekreter kulüp veya topluluğun tüm üyelik işlemlerini yürütmek ve 
gerekli belgelerin düzenli olarak tutulmasını sağlamak, 
b) Seçim sonuçlarını bir hafta içinde,  bir tutanakla birlikte Öğrenci Faaliyetleri 
Komisyon Başkanlığı’na iletmek, 
c) Kulüp veya topluluğun dönem içinde yapacakları faaliyet planını bir ay içerisinde 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na, iletmek, 
d) Öğrenim dönemi sonunda kulüp veya topluluğun faaliyet raporunu hazırlamak. 
 
Denetleme Kurulu Görevleri ve Çalışma Esasları 
18.Madde:
A) 
Denetleme kurulu, genel kurulda seçilen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. 
B) Denetleme Kurulunun Görevleri şunlardır:  
a) Kulüp veya topluluğun faaliyetlerini her öğrenim dönemi sonunda incelemek, 
sonuç ve önerilerini yönetim kuruluna bir raporla bildirmek, 
b) Varsa  demirbaşların  kulüp  veya  topluluğun  ayniyatına  kaydettirilmesini  ve 
korunmasını sağlamak, 
c) Kulüp veya topluluğun gelir ve giderlerini denetlemek, 
d) Yönetim  kurulu  tarafından  düzenlenen  bir  sonraki  öğrenim  dönemine  ilişkin 
programının görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirmek.  
                     
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mali Hükümler,  Tutulacak defterler ve Disiplin İşleri 
 
 
Mali Hükümler 
Madde:
A) Öğrenci kulüp veya toplulukları,  mali mevzuat hükümlerine  uyarak  kulüp 
veya topluluk adına gelir ve gider faaliyetleri yapabilirler.  
B) Nakdi olarak yapılan her türlü tahsilat muhasebeden sorumlu yönetim kurulu üyesi 
tarafından  makbuz karşılığı yapılır.  Tahsil  edilen  gelirler  Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı  adına  açılmış ilgili banka hesabına  aynı gün veya  en geç ertesi gün mesai bitiş 
saatine kadar yatırılır.
C) Banka hesabından Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanı ve mali üyenin imzaları 
ile para çekilir.      
 
 
 
Gelirler ve uyulacak esaslar 
19.Madde:
A)
Kulüp veya toplulukların gelir kaynakları şunlardır: 
a) Kulüp veya topluluk üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı veya katkı payları, 
b) Çeşitli kuruluş ve şahıslarca yapılacak olan her türlü nakdi ve ayni bağış ve 
yardımlar (Sponsorluklar dahil). 
c) Kulüp veya toplulukların faaliyetlerinden gösteri, kermes,  konferans, konser, dergi, 
broşür, fotoğraf, resim,  kitap  ya  da  radyo-TV programları gibi etkinliklerden  elde 
edilecek her türlü gelirler. 
 
Giderler ve uyulacak Esaslar 
21.Madde:
A)
Kulüp ve toplulukların giderleri ve uyulacak esaslar şunlardır: 
a) Öğrenci kulüp veya topluluklarının demirbaş, araç-gereç, sarf malzemeleri, ulaşım 
giderleri gibi çeşitli giderleri, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bütçe 
olanakları ölçüsünde karşılanır. 
b) Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bütçesinden karşılanacak mal ve hizmet 
alımları, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından uygun görüldüğüne dair 
alınacak karara istinaden bütçe harcama kalemleri esas alınacak şekilde yapılır.  
c) Öğrenci kulüp veya topluluklarının demirbaş ve sarf malzemelerinin kullanılması ve 
korunmasında,  kulüp  veya  topluluk  yönetimi  ve  akademik  danışman,  birlikte 
sorumludur. Alınan demirbaşlar sorumlu kulüp veya topluluk yetkililerine Taşınır Mal 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak zimmet karşılığı teslim edilir. Kulüp veya 
topluluklarının  kapatılması  halinde  taşınırlar,  Sağlık-Kültür  ve  Spor  Daire 
Başkanlığına teslim edilir. 
d) Yapılacak harcamalar karşılığı fatura, perakende satış fişi, harcama pusulası  ve 
benzeri belge ile yapılmak zorundadır. 
e) Elde edilmiş olan gelirler, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından 
uygun  görülen  ve  belirlenmiş  olan  harcama  kalemleri  dışında  başka  bir  amaçla 
harcanamaz. 
f) Kulüp üyeleri veya  katılımcılara  kişisel harcamalar  yapılamaz  (Hediye,  çiçek, 
bilişim ürünleri, gezi vb.). 
 
 
Defter ve Evraklar 
22.Madde: Düzenlenmesi gereken evraklar ve defterler şunlardır: 
a) Üyelerin özlük ve iletişim bilgilerini belirten üye kayıt defteri,
b) Yönetim Kurulu ve genel kurul karar defteri, 
c) Kulüp veya topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar için demirbaş defteri, 
d) Düzenlenen her faaliyette, katılımcı veya sponsor katkısı varsa, sözleşme belgeleri, 
faturalar  ve  gelir-gider  gösteren  belgeler,  akademik  danışmanın  sorumluluğunda 
düzenli  olarak  tutulur.  Faaliyet  sonunda  bu  belgeler  Öğrenci Faaliyetleri  Komisyon 
Başkanlığı’na rapor olarak sunulur.  Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı gerekli 
gördüğünde bu belgelerle ilgili açıklama isteyebilir.  
 
 
           Disiplin İşlerine İlişkin Esaslar 
23.Madde: Kulüp veya topluluk faaliyetleri kapsamında yönerge amacına ters düşen ya da 
Yüksek  Öğrenim  Kurulu  Öğrenci  Disiplin  Yönetmeliği’ne  aykırı  davranışlarda  bulunan 
öğrenciler hakkında platform,  kulüp veya topluluk akademik danışmanı, yönetim kurulu ya da 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’nın önerisi ve Rektörlük onayı ile öğrenci disiplin 
yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 
 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 
Diğer Hükümler 
24.Madde: Üniversiteye bağlı tüm birimlerde bulunan kulüp ve topluluklar bu yönerge 
hükümlerine  tâbi  olarak  etkinlikler  düzenleyebilirler.  Öğrenci  kulüp  veya  toplulukları 
yönergelerinde belirtilmese dahi aşağıdaki hususlara kesinlikle uymak zorundadırlar. 
a) Öğrenci  kulüp  veya  toplulukları  kendilerine  tahsis  edilmemiş  yerleri  izinsiz 
kullanamazlar. 
b) Öğrenci kulüp veya toplulukları kurumun tüzel kişilik ve olanaklarını siyasi veya 
şahsi çıkarları için kullanamazlar.  
c) Öğrenci kulüp veya toplulukları,  bu yönerge ile belirlenmemiş konularda 2547 
Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine tâbidir. 
 
Yürürlük 
25.Madde: Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edildiği 
tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
26.Madde: Bu yönergeyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
Geçici Madde: Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve faaliyette bulunan 
kulüp ve topluluklar, kendilerini bir yıl içinde bu yönergeye uygun hale getirirler. 
 
 
 
ÖĞRENCİ KULÜP VE TOPLULUKLARI TÜZÜK ÖRNEĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar 
 
Amaç 
1.Madde:
1) Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin  bireysel, 
toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, onları araştırıcı ve sorgulayıcı niteliklere 
sahip  kişiler  olarak  yetiştirebilmek,  boş  zamanlarını  iyi  değerlendirerek  sosyal 
gereksinimlerine katkı sağlamak amacıyla öğrenci kulüp ve topluluklarının kurulmasını ve 
çalışma ilkelerini düzenlemektir.  
2) Genel  Amaçlar:  Bu  yönergenin  amacı,  sosyal,  kültürel,  bilimsel  ve  sportif 
faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum 
bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini 
sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, gerçekleştirilecek sosyal-kültürel 
etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak. 
3) Özel Amaçlar: Her Kulüp ve topluluğun özel amaçları maddeler halinde belirtilecektir.
                   -  
                   -  

Kapsam
2.Madde: Bu  tüzük,  Ağrı  İbrahim Çeçen  Üniversitesi'nde kurulan  öğrenci kulüp veya 
topluluklarının kuruluş ve işleyişlerini düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.  
 
Dayanak 
3.Madde: Bu  tüzük, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesi  ve  Ağrı İbrahim 
Çeçen  Üniversitesi  Öğrenci  Faaliyetleri  Komisyonu  Başkanlığı  Yönergesi  hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır.   
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Faaliyetler, Üyelik 
 
Kuruluş: 
4.Madde: Ağrı  İbrahim  Çeçen 
Üniversitesi.................................................................Kulübü/Topluluğu  Ağrı  İbrahim  Çeçen 
Üniversitesi  Öğrenci  Kulüp  veya  Toplulukları  Kurulma  ve  Çalışma  Tüzüğü  hükümleri 
gereğince kurulmuş olup, faaliyetlerini adı geçen tüzük hükümlerine göre yürütür. 
5.Madde: Kulüp ve topluluk kuruluş esasları: 
1) Kulüp veya topluluk tüzüğünde bulunması gereken ana başlıklar şunlardır:  
Adı, Kuruluş gerekçesi, Amaç, Özel Amaç, Faaliyet Alanları, Genel Kurul ve Görevleri, 
Yönetim Kurulu ve Görevleri, Denetim Kurulu ve Görevleri, Üyelik, Üyelikten Ayrılma, 
Evraklar ve Fesih. 
2) Kuruluşta geçici yönetim için gerekli belgeler; 
a)  Başvuru Dilekçesi (Bir öğretim elemanı ve geçici yönetim kurulu başkanı imzalı), 
b)  Öğrenci Belgesi (Başvuruda ismi geçen tüm öğrenciler için), 
c)  Öğrenci Disiplin Belgesi (Yönetim ve denetimde görev alacak tüm öğrenciler için), 
d)  Kulüp/Topluluk tüzüğü 
e)  Akademik danışmanın “kabul” dilekçesi.
3) Kurulmasına karar verilen kulüp ve topluluklar, geçici yönetim nezaretinde otuz gün 
içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak, bu toplantıyı takip eden bir hafta içinde toplantı 
tutanağı ile birlikte seçim ile oluşturulan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listelerini 
hazırlayarak Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır. 
4) Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısını takip eden otuz gün içinde yıllık etkinlik planını 
hazırlayarak Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu’na sunar. 
 
6.Madde: Kulüp ve topluluk faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.  
    (Her kulübün faaliyetleri maddeler halinde belirtilecektir.) 
     -  
     -  
     -  
Üyelik
7.Madde:1) Üniversite öğrencileri kulüp veya topluluk üyesi olabilir. Üniversite tarafından 
uyarma cezası dışında bir disiplin cezası verilen veya herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş 
olan kişiler kurucu üye olamaz ve idari kurullarda yer alamazlar.  
 
           2) Üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir.  
a) Üyelik için Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Başkanlığı Yönergesinin Madde 10/b de 
belirtilen niteliklere sahip olmak 
b) Kulüp/topluluk yönergesi hükümlerini kabul etmek,  
c) Üyelik için gerekli formu doldurarak öğrenci kulübüne başvurmak,  
d) Kulüp amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak, 
 
8.Madde: Üyeliğin sona ermesi: 
Üyelik koşullarını kaybedenler ve genel kurallara uymayanlar veya herhangi bir şekilde adli 
veya idari disiplin cezası alanlar, Yönetim Kurulu'nun önerisi veya  Öğrenci  Faaliyetleri 
Komisyonu Başkanlığı’nın kararı ile üyelikten çıkartılırlar. 
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yönetim, İşleyiş ve Kulübün Organları 
Genel Kurul:  
9Madde: Genel  Kurul üyelerden oluşur. Kulüp ve topluluklar olağan/olağanüstü genel 
kurullarını yapmak için 1 Kasım’a kadar kayıtlı aktif üye sayısının yarısından bir fazlası ile 
toplanır.  Toplantıya  katılan  üye  sayısının  yarıdan  bir  fazlası  ile  karar  alır.  Çoğunluk 
sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde toplantı tekrarlanır.  
 
Genel Kurul'un görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
1) Kulüp üyeleri arasından 5 asil,  3  yedek  olmak üzere Yönetim Kurulunu; 3 asil, 2 
yedek olmak üzere Denetleme Kurulunu seçmek,  
2) Faaliyet döneminin planlarını yapmak, çalışma ilkelerini belirlemek,  
3) Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,  
4) Yönetim kuruluna faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için görüşlerini sunmak, izin 
vermek, 
5) Yönetim  Kurulu'nun  üyelikten  çıkarmaya  ilişkin  önerilerini  inceleyip  karara 
bağlamak, 
 
Kulüp/Topluluk Başkanı ve Yönetim Kurulu: 
10.Madde: 
a) Başkan: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Kulüp veya Toplulukları Kurulma ve 
Çalışma Yönergesi uyarınca yönetim kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarında aralarından 
bir başkan seçerler. Başkan, Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.  
b) Yönetim Kurulu:  Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen beş asil  ve  3  yedek 
üyeden oluşur. Ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları salt çoğunlukla 
yapılır.  Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini izleyen ilk toplantısında üyeleri arasında aşağıda 
belirtilen görevlendirmeleri yapar. 
1) Başkanın  bulunmadığı  zamanlarda  başkana  vekâlet  etmek  üzere  1  başkan 
yardımcısı/ikinci başkan, 
2) Eğitim  faaliyetlerini  programlayıp  katılacak  üyeleri  belirlemek  ve  bu  konudaki 
çalışmaları değerlendirip Yönetim Kurulu'na rapor vermek üzere bir eğitim sorumlusu,  
3) Kulüp faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek, faaliyet programlarını hazırlamak, 
değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na rapor vermek üzere bir faaliyet sorumlusu, 
4) Kulüp yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması 
ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir sekreter, 
5) Kulübün demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip 
geri alınmasından sorumlu olmak üzere bir malzeme sorumlusu görevlendirir. 
c) Yönetim Kurulu’nda kararlar salt  çoğunluk  ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki 
sayılır. Mazeretsiz üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği 
kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğin 
yerine sıradaki yedek üye geçer. 
 
Yönetim Kurulu'nun Görevleri: 
11.Madde: Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
1) Kulüp/Topluluk çalışmalarının Genel Kurul kararları ve  yönerge hükümleri doğrultusunda 
yürütülmesini sağlamak, 
2) Yıllık faaliyet planlarını yaparak Yürütme Kurulu'na sunmak,  
3) Üyeler ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyetlerini izlemek, 
4) Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili kararlar alarak uygulamaya koymak,  
5) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere 
duyurmak, 
6) Yürütme Kurulu aracılığı ile kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren 
diğer kulüpler ile yazışmalar yapmak, ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. 
gibi etkinlikler düzenlemek,  
7) Yürütme Kurulu  aracılığı ile kulüp  faaliyetlerine ilişkin bülten veya  dergi çıkarmak, 
8) Çıkarılan bültenlerde faaliyetleri tanıtmak, 
 Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer kulüplerle işbirliği yapmak,  
9) Yönerge ve uygulama esasları ile Genel Kurul kararlarında Yönetim Kurulu'na verilen diğer 
görevleri yapmak,  
10) Kulübün üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteri ile gerekli olan diğer defter ve 
dosyalarını tutmak,  
Denetleme Kurulu: 
12.Madde: Denetleme Kurulu Genel Kurul'ca seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Genel 
Kurul toplantılarından önce toplanarak kulübün bütün çalışmalarını denetler. Genel Kurul'a 
sunmak üzere raporu hazırlar. Denetleme Kurulu'nun boşalan asil üyeliği sıradaki yedek üye 
ile doldurulur.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 
 
 
Kulüp ve Toplulukların Feshi:  
13.Madde: Kulüp veya topluluklar aşağıdaki hallerde feshedilir.  
1) Genel kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile, 
2) Bu esasların birinci maddesinde belirtilen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci 
Kulüp  veya  Toplulukları  Kurulma  ve  Çalışma  Yönergesi’nin  12.  maddesine 
uyulmaması, 
3) Kulüp üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının altına 
düşmesi. 
 Kulübün feshi durumunda bütün mal varlığı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık-Kültür 
ve Spor Dairesi Başkanlığı'na devredilir.  
 
14.Madde: Bu  esaslarda hüküm bulunmayan hallerde "  Ağrı İbrahim Çeçen  Üniversitesi 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Yönergesi” hükümlerine başvurulacaktır. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük 
 
15.Madde: Bu esaslar  Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından kabul edildikten 
sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme: 
16.Madde:  Öğrenci Kulüplerinin Uygulama Esaslarını Ağrı İbrahim Çeçen  Üniversitesi 
Rektörü yürütür.