İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu

STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.2.1 Görev Tanımları
2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
2.6.1 Hassas Görev Listesi

STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yöneticiler için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
3.6.1 Çalışanlar için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

STANDART 4.  Yetki Devri
4.1.1 İş Akış Şeması
 
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi

STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.1 Risk Belirleme Kartı
6.1.2 Risk Envanteri
6.1.2 Risk Kayıt Formu
6.2.2 Risk Oylama Formu
6.2.2 Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi

STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1  Hiyerarşik Kontrol Kordinatör Listesi

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 İMİD Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 İş Devir Formu

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim

STANDART 14. Raporlama

STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
5-İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 Birim İç Kontrol Kordinatör Listesi

STANDART 18. İç Denetim